آموزش گام به گام دستور بشین به سگتان

بشـين يـا نشسـتن اوليـن و مقدم تريـن گام در تمريـن دادن سـگ تان اسـت؛ طوري كه گويي اين موقعيتي است كه سگ تان منتظر دستورات بعدي شما مي شود. در تمامي موقعيت ها مي توانيد از دسـتور (بشـين) اسـتفاده كنيد. براي آرام كردن سگتان وقتي كه هيجان زده يا از كوره در رفته است اين دستور قابل اهميت است. پس از اينكه به سگ تان (بشين) را ياد داديد، مي توانيد بلافاصله دستوراتي مانند (صبر كن) و... را بياموزيد. به اين ترتيب بگذاريد از تمرين (بشين) شروع كنيم.

1- درحالي كه به چشمانش نگاه مي كنيد، اســمش را صدا زده و توجهــش را بــه خودتان جلب كنيد. خوردني اي را كه در دست داريد به سگتان نشان داده و مطمئن شــويد كه سگتان روي جايــزه تمركز كرده است.

2- درحالي كه مي گوييد (بشین) جايزه را بالا ببريد، بالاتر از ســر ســگ تان. با بالا آوردن سرش،  لگنش بايد به سمت پايين باشد. وقتي كه لگنش زميــن را لمس كــرد، سگتان را تحســين كرده و به او خوردني بدهید.

3- اگــر لگنش بــه زمين نرسيد به سرعت آن را به پايين هل دهيد تا او را به نشستن تشويق كنيد. زماني كه سگتان نشست، زنجيرش را شل كرده و او را تحسين كنيد و به سگتان جايزه بدهيد.

 

نکاتی که در مورد تربیت کردن سگتان باید بدانید :

  •   هميشه به طور دوره اي او را سرزنش يا تحسين كنيد.
  •   بعد از اينكه سگ تان از دستورات تان پيروي كرد او را بسيار تشويق كنيد.
  •   همه افراد خانواده بايد از قانون يكساني پيروي كنند.
  •   براي پيشگيري از گيج شدن او، فقط از دستورات يك كلمه اي استفاده كنيد.
  •   سريعا در لحظه اي كه سگ تان اشتباهي مرتكب شده است او را سرزنش كنيد.
  •   طوري با او تمرين كنيد كه گويي با او بازي مي كنيد و لذت ببريد.
  •   تمركز بسيار پراهميت است. پيش از اينكه او خسته شود تمرينات را متوقف كنيد.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.