آموزش گام به گام دستور بیا بریم به سگتان

دسـتور (بيا بريم) دستوري براي پيشگاني سـگ تان در هنگام قدم زدن در كنارتان، بدون دويدن او جلوتر از شما و كشيدن شما به دنبالش است. اين دستور مانع از پريدن سـگ تان به سوي غذا يا حيوانات ديگر مي شود و قدم زدنتان را راحت تر مي كند. اين دستور همچنين در هنگامي كه به آهستگي با سگ تان مي رويد براي كنترل سرعت او و هماهنگ كردن آن با سرعت شماست.

1- جايــزه اي كه در دســت تان صفحه داريد بــه او نشــان داده و به چشــمانش خيــره شــده درحالي كه  او را در حالت نشســته و انتظار نگه مي داريد. بدون اينكه آن را بكشــيد بــراي اينكــه دســتورتان را راحت تــر بــه او بفهمانيد زنجيــرش را كوتاه كنيد.

2- درحالي كه تماس چشــمي خود را با او حفظ مي كنيد به آرامي پاي راست تان را به جلو حركــت دهيد  درحالي كــه او در حالت نشسته  منتظر مي ماند.

3- به آرامي پاي چپ تان را به جلو حركت داده و دستور بدهيد »بيا بريــم«. او را به وسيله جايزه اش به  سمت جلو و پاي چپ تان راهنمايي كنيد.

4-  اطمينان بيابيد كــه او جلوتر از شما راه نمي رود. به وسيله زنجير كوتاه شده اش و با نشان دادن جايزه به او ســعي كنيد فاصله تقريبا نزديك بين خودتان و او را در تمامــي طــول مسير حركت حفظ كنيد.

5- اگر او به اين طرف و آن طرف مي  رود يا برمي گردد، دستور بدهيد (بيا بريم) و زنجيرش را آهسته بكشيد.

6-  زماني كه او به ســمت شما نگاه مي كند دوباره به او دستور بدهيد »بيا بريم«  و جايزه ا ش را دوباره به او نشان دهيد.

7- زماني كه او ياد مي گيرد هميشه در كنار شما قدم بردارد از او تعريف كرده و با دادن جايزه به او   تشويقش كنيد. به تدريج حركت تان را تغيير دهيد )قدم بزنيد، ســريع بدويد، آهســته برويد و....

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.