آنچه در مورد سلامت سگتان باید بدانید (قسمت دوم)

گوش ها

گوشهاي سگ سالم بايد از داخل تميز بوده و پرتوي براقي به پوستي كه  به وسيله ترشح ماده محافظ موممانند ايجاد شده است، بدهد. گوشهاي  او نبايد داراي مقدار بيش از حدي از موم باشند و همچنين نبايد هرگز بوي  بدي بدهند. اگر گوشهاي او داراي ترشــحات سياه يا قهوهاي تيره رنگ  هستند حتي پس از تميز كردن دوباره ايجاد مي شوند ممكن است عفونت  كرده باشند. اين نوع ترشحات ممكن است علامت بيماريهاي جسماني  مانند حساسيت يا هورمونهاي نامتعادل باشد. او را به دامپزشك اش نشان  بدهيد تا دليل اين مشكل را ريشهيابي كنيد.  

چشم ها 

يك سگ سالم داراي چشماني روشن، شفاف و درخشان است. قرنيه چشم  (خارجيترين لايه چشم) بايد شفاف بوده و مردمك و عنبيه (حلقه قهوه اي  يا آبي داخل چشم كه به آن رنگ ميدهد) بايد به وضوح ديده شوند. برخي  از سگها بهويژه نژادهاي عروسكي از اشك ريزي بيش از حد رنج مي برند؛  به طوري كه اشك ها از گوشه بيني او جاري شده و مي توانند باعث به وجود  آمدن لكه هاي قهوهاي مايل به قرمز شوند. اين نوع اشك ريزي در اين نژادها  آنقدر متداول اســت كه به وسيله بسياري از مردم طبيعي تلقي مي شود،  درحالي كه خيليها اشــك ريزي در سگهاي عروســكي به خصوص اگر  به همراه خارش پوســتي يا ناراحتي دســتگاه گوارشي باشد را حساسيت  محســوب مي كنند. اگر سگ عروسكي بيش از حد اشــك ريزي و خارش  پوست يا ناراحتي گوارشي دارد بايد تغييراتي در رژيم غذايياش ايجاد شود.  شما ميتوانيد مشكل اشك ريزي او را با دادن آب معدني حل كرده و با پاك  كردن صورت و چشمانش با پارچه نمدار و خشك كردن آن از ايجاد لكه ها  جلوگيري كنيد.  

لثه ها و دندان ها 

سگ ســالم بايد داراي لثههاي براق و به سختي چسبيده به دندان هايش  باشد. سگهايي با رنگهاي روشن لثههاي صورتيرنگ دارند درحالي كه  ســگ هايي با رنگهاي تيره (مانند لابرادور رترايورز سياه) و سگهايي كه  به طور نژادي زبانهاي آبي دارند (مانند چاوچاو و شارپي) داراي نقطه هاي  سياه و قهوهايرنگ روي لثههايشان هستند. دندانها بايد سفيد و براق، بدون  جرم زرد يا قهوهاي روي خط لثه باشــند. تنفس سگ سالم مخصوصا بوي  شيريني ندارد اما بوي آزاردهندهاي هم نبايد داشته باشد.  

بینی

بيني روي هم رفته نشــانگر خوبي براي سلامتي ســگ شماست. همه ما  ميدانيم كه بيني سگ بايد سرد و مرطوب باشد و درست. اما ممكن است بيني  او زماني كه خواب است كمي خشك شود، بنابراين اگر دوست خوابآلودتان  بيني نمداري ندارد، هول نكنيد.  

ضربان قلب 

قلب سگ ســالم در حالت اســتراحت حدود 45 بار در دقيقه (براي  نژادهاي بــزرگ) و 125 بار در دقيقه (براي نژادهاي كوچك) مي تپد.  زماني كه سگ در حال تحرك است قلبش برابر حالت طبيعي يا بيش  از حد آن ميتپد. ضربان قلبش زماني كه او تب دارد يا درد مي كشــد  افزايش پيدا مي كند بنابراين زماني كه تصور مي كنيد او بيمار است،  مي توانيد ضربان قلبش را كه يك شــاخص مشــكل پنهاني است، را  اندازه گيري كنيد. ضربان قلب سگ تان را زماني كه در سلامتي كامل و  در حال استراحت است، اندازه گيري كنيد تا يك مقدار پايه براي مقايسه با زماني كه فكر مي كنيد او كمي ناخوش احوال است داشته باشيد.  

مدفوع 

مدفوع سگ سالم داراي شكل و به راحتي قابل دفع است. ميتوانيد هر رنگي  از قهوهاي روشن تا قهوهاي تيره و حتي قرمز ( اگر غذايي با رنگهاي افزودني  قرمز در اختيارش قرار داده باشيد) باشــد. مدفوع سياه رنگ به هر صورت  طبيعي نيست و شايد علامت خونريزي دستگاه گوارشي باشد. اسهال گاه  و بيگاه در سگها طبيعي است اما اگر ادامه يابد يا حتي گاهي يك اسهال  كه منجر به از دست دادن آب فراواني شود نياز به ديدار دامپزشك را قطعي  مي كند. يبوست در سگ ها مشكلي غيرمعمول است اما گاهي رخ ميدهد. اگر  سختي در رفع مدفوع ادامه يابد براي معاينه، او را نزد دامپزشك اش ببريد.  

دما

دماي طبيعي بدن ســگ بايد بين 5/38 و 5/39 ســانتى گراد باشد.  سگ هاي بزرگتر از دماي بدني پايين تر و سگهاي كوچك تر از دماي  بدن بالاتري برخوردارند. دماي بدن سگ تان را زماني كه او در سلامتي  كامل به ســر ميبرد اندازه گيري كنيد تا بدانيد دماي بدن او در حالت  طبيعي چه مقدار بايد باشد. در هنگام فعاليت، دماي بدن او چند درجه  افزايش مييابــد بنابراين زماني كه مي خواهيد دماي بــدن او را اندازه  بگيريد، مطمئن شويد كه او در حال استراحت است.  

وزن 

يك سگ سالم كمر و شــكمي دارد كه بالاتر از سطح سينه اش جمع شده  است. يك سگ سالم بايد به راحتي قادر به يورتمه رفتن بدون اينكه چربي  زير پوستش از طرفي به طرف ديگر حركت كند، باشد.  با وجود اينكه ما انسانها هر روزه به وسيله تبليغات براي برنامههاي كاهش  وزن بمباران ميشويم، اين حس آگاهي وزني در جامعهمان به سگهايمان  منتقل نميشود. درصد بســيار زيادي از سگها مقدار بسيار بالايي وزن با  خودشان جابهجا مي كنند و خيلي از آنها به طور وحشت آوري چاق هستند  (حالتي كه در آن وزن اضافي سگ مي تواند منجر به مشكلات جدي سلامتي  براي او مانند مرگ زودرس شود).

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.